AKTUEL TILSYNSRAPPORT 2020

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ved at understøtte den enkelte borgers deltagelse i uddannelse og beskæftigelse målrettet arbejder på, at fremme den enkelte borgers inklusion i samfundet under hensyntagen til den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet stimulerer borgernes udvikling og læring gennem en veltilrettelagt pædagogisk indsats, der med udgangspunkt i borgerens ressourcer søger at sikre, at den enkelte har meningsfuld beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i at udvikle sociale kompetencer, herunder understøtter borgernes deltagelse i arrangementer i tilbuddets lokalområde. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder vedholdende og med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætning og ressourcer med henblik på, at borgerne kan indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Endelig er det vurderingen, at tilbuddet understøtter borgernes samvær med familie og andre netværk.

Målgruppe, metode og resultater

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder ud fra en overordnet målsætning om, at sætte den enkelte borger i stand til, at leve et så selvstændigt liv som muligt, hvor den enkelte oplever at have en hverdag med relevante oplevelser og aktiviteter. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der søger at sikre borgernes trivsel og medvirker til den ønskede udvikling for borgerne. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder i henhold til de af myndighed opstillede mål, og kan dokumentere positive resultater omkring borgerne. Det er tillige socialtilsynets vurdering, at tilbuddet løbende evaluerer den pædagogiske indsats, og med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer, justerer indsatsen.

Organisation og ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er organiseret hensigtsmæssigt og drives af en kompetent og ansvarlig ledelse som tilrettelægger rammerne for arbejdets udførelse og tilbuddets strategiske udvikling. Det er vurderingen, at medarbejderne har en tæt kontakt til ledelsen, og har mulighed for at få sparring. Tilbuddet har desuden afholdt en intern uddannelse, hvilket socialtilsynet vurderer, giver et fælles afsæt i forhold til tilbuddets anvendte tilgange og metoder.

Samtidig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på, at borgerne har kontakt til kendte medarbejdere.