AKTUEL TILSYNSRAPPORT 2023

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen 2023

Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ved at understøtte den enkelte borgers deltagelse i uddannelse og beskæftigelse målrettet arbejder på, at fremme den enkelte borgers inklusion i samfundet under hensyntagen til den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet stimulerer borgernes udvikling og læring gennem en veltilrettelagt pædagogisk indsats, der med udgangspunkt i borgerens ressourcer søger at sikre, at den enkelte har meningsfuld beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i at udvikle sociale kompetencer, herunder understøtter borgernes deltagelse i arrangementer i tilbuddets lokalområde. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder vedholdende og med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætning og ressourcer med henblik på, at borgerne kan indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Endelig er det vurderingen, at tilbuddet understøtter borgernes samvær med familie og andre netværk.

Kompetencer

Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har relevante uddannelser og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Det er samtidig vurderingen, at der har været en periode med forholdsvis høj personalegennemstrømning, men at tilbuddet har iværksat en fælles intern uddannelse for medarbejderne, og dermed har et strategisk fokus på at vedligeholde et tilfredsstillende kompetenceniveau i forhold til borgernes behov. Samtidig vurderer Socialtilsynet, at ledelsen til stadighed skal have fokus på løbende kompetenceudvikling således, at de valgte tilgange og metoder er en integreret del af den pædagogiske praksis. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har en anerkendende tilgang til borgerne og møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger.

Målgruppe, metode og resultater

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder ud fra en overordnet målsætning om, at sætte den enkelte borger i stand til, at leve et så selvstændigt liv som muligt, hvor det tilstræbes at den enkelte oplever at have en hverdag med relevante oplevelser og aktiviteter. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der søger at sikre borgernes trivsel og medvirker til den ønskede udvikling for borgerne. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ligeledes kan fremvise en systematisk dokumentationspraksis, og at tilbuddet kontinuerligt beskriver indsatsen omkring borgernes mål. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder i henhold til de af myndighed opstillede mål, og kan dokumentere positive resultater omkring borgerne.

Organisation og ledelse

Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at tilbuddet er organiseret hensigtsmæssigt og drives af en ledelse, der har relevante erfarings og uddannelsesmæssige kompetencer. Ledelsen tilrettelægger rammerne for arbejdets udførelse, den pædagogiske retning og tilbuddets strategiske udvikling. Tilbuddets ledelse har fokus på efteruddannelse af medarbejderne, således at kompetencer og viden matcher borgernes behov.

Det er vurderingen, at personalegennemstrømning og sygefravær ligger på niveau med sammenlignelige tilbud, det samme gælder andelen af ikke-fastansatte medarbejdere.